Športna zveza Maribor združuje povezuje promovira mariborski šport.


Postanite član Športne zveze Maribor.

Namen Športne zveze Maribor je skrb za enakomeren razvoj športa v športnih društvih, panožnih strokovnih zvezah in vzgojno izobraževalnih zavodih in univerzi. Uresničujejo se s tem, da:

 • opravlja naloge v zvezi z izvajanjem športnih programov na območju Maribora
 • zastopa članice Športne zveze Maribor v zadevah skupnega pomena
 • razvija in krepi stike z drugimi športnimi zvezami doma in v tujini
 • sodeluje z vsemi zvezami v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo
 • si prizadeva za razvoj športno-rekreativne dejavnosti občanov
 • se zavzema za organizacijo športnih prireditev in jih tudi organizira
 • seznanja člane Športne zveze Maribor z novostmi s področja športnih dejavnosti društev
 • vzpodbuja člane društev, panožnih zvez, vzgojno izobraževalnih zavodov v Mariboru, k aktivnemu sodelovanju v športnih tekmovanjih
 • organizira razna predavanja, seminarje in razne tečaje za člane Športne zveze Maribor
 • izvaja druge dogovorjene naloge za potrebe mariborskega športa
 • sodeluje pri izbiri športnika leta

Športna zveza Maribor podeljuje priznanja športnikom, športnim delavcem, društvom, šolam, vrtcem, Univerzi in ostalim organizacijam.


Kako postati član Športne zveze Maribor

Člani Športne zveza Maribor lahko postanejo športna in druga društva v Mestni občini Maribor, če so registrirana za opravljanje dejavnosti na tem področju, imajo status pravne osebe in, ki s podpisom izjave sprejmejo statut Športne zveza Maribor.

Za včlanitev v Športno zvezo Maribor je potrebno posredovati naslednje:

 • pisno vlogo za včlanitev v ŠZ Maribor, z opisom dejavnosti društva,
 • izpolniti obrazec s podatki o društvu.

Vlogi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:

 • odločbo o registraciji društva pri Upravni enoti Maribor - potrdilo o davčni številki,
 • potrdilo o transakcijskem računu,
 • pravila društva.