Datum: 
17/12/2013

Na skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez so soglasno potrdili Nacionalni program športa do leta 2023 in sprejeli novaPpravila OKS-a. Nova Pravila OKS-a prinašajo številne novosti, tudi pri volitvah predsednika in izvršnega odbora, uvaja pa se tudi varuh športnikovih pravic.Kandidat za predsednika mora pred volitvami predložiti listo kandidatov za tri podpredsednike in člane izvršnega odbora. Pri tem mora upoštevati strukturna razmerja, ki jih morajo imeti v izvršnem odboru posamezne skupine članic.

Natančneje se določa struktura članov izvršnega odbora, ki bo imela vključno s predsednikom in tremi podpredsedniki 21 članov. Od tega bo 10 predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov, od tega pet predstavnikov individualnih športnih panog poletnih športov, enega predstavnika individualnih športnih panog zimskih športov in štiri predstavnike kolektivnih športnih panog. Dva člana IO bosta predstavnika nacionalnih panožnih športnih zvez priznanih športov oziroma neolimpijskih športov, štirje predstavniki lokalnih športnih zvez, individualni soustanovitelj OKS (Miroslav Cerar), po en predstavnik športnikov iz športne panoge, ki je v programu olimpijskih iger, predstavnik organizacije, ki skrbi za šport invalidov, predstavnik športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse in predstavnik sponzorjev.

Člani OKS bodo razdeljeni v štiri skupine, nacionalne panožne športne zveze, lokalne športne zveze, občinske, mestne in medobčinske športne zveze, športne zveze in združenja (združenja, zamejske športne zveze, združenja ter splošne in strokovne zveze, povezana s športom) in sponzorje OKS. Natančneje so določeni pogoji za razvrstitev članov v posamezne skupine, predvsem, katera zveza lahko pridobi status nacionalne panožne športne zveze.

Obravnavali so strategijo delovanja OKS in je usklajena z nacionalnimi športnimi zvezami. Med drugim želijo izboljšati delovanje društev in klubov, povečati število športno aktivnih prebivalcev, okrepiti vlogo civilne družbe in zagotoviti stabilne finančne vire. Po potrditvi Nacionalnega programa športa na skupščini OKS, bo zdaj ta dokument sprejemala še vlada in državni zbor.

Uvodoma so predstavili pravilno uporabo zastave, himne in drugih državnih simbolov na tekmovanju, predstavljen pa je bil tudi predlog za poenotenje dresov reprezentanc.

Na slavnostni podelitvi visokih priznanj OKS so podelili priznanja zaslužnim organizacijam in osebam. Iztok Čop, najuspešnejši slovenski športnik po osamosvojitvi, je prejel nagrado Mednarodnega olimpijskega komiteja za leto 2013. Častne listine OKS-a so prejeli Tomo Levovnik, Janez Gorišek, Boris Kristančič in Aljaž Pegan, ki je bil žal odsoten.

Plakete OKS-a so dobili dr. Tomaž Pavlin, Zveza za šport invalidov - Paraolimpijski komite in ŠD Narodni dom,
diplomi OKS-a pa sta prejela Renato Kuzman in organizacijski odbor Športnega vikenda Maribor.