Datum: 
11/01/2018

Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez je poslal dopis v zvezi z  vnosom v register dejanskih lastnikov. Zakon določa, da morajo društva to obvezno urediti do 19.1.2018!

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 68/16) določa obveznost vpisa podatkov v register dejanskih lastnikov tudi za športna društva, in sicer morajo vsa športna društva v register dejanskih lastnikov, ki ga upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), do 19. 1. 2018 vpisati podatke, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v 45. členu. Ti podatki so:

a) Podatki o poslovnem subjektu:

- firma, naslov, sedež, matična in davčna številka ter datum vpisa poslovnega subjekta – za poslovne subjekte, vpisane v Poslovni register Slovenije,

- firma, naslov, sedež, davčna številka in datum vpisa v davčni register – za poslovne subjekte, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije.

b) Podatki o dejanskem lastniku (v primeru športnih društev je to fizična oseba, ki zastopa društvo, torej zakoniti zastopnik posameznega društva): osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, datum vpisa dejanskega lastnika v register.

Vpis podatkov v register dejanskih lastnikov se izvede preko spletnega portala AJPES, in sicer na naslednji spletni strani https://www.ajpes.si/eRDL.

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez si je skupaj z Planinsko zvezo Slovenije, Športno unijo Slovenije in Taborniško zvezo Slovenije prizadeval, da bi AJPES podatke za športna društva avtomatsko prenesel iz Poslovnega registra Slovenije, a pri tem, žal, ni bil uspešen, zato mora sedaj vsako športno društvo svoje podatke v spletno aplikacijo AJPES-a vnesti samo in to, kot smo navedli zgoraj, do 19. 1. 2018.

To priložnost izkoriščamo tudi za to, da vam v priponki še enkrat pošljemo obrazca za namenitev dela dohodnine za donacije, ki smo vam ju poslali že ob izteku leta 2016, in vas prosimo, da obrazca razpošljete vsem vašim članicam, te pa naprej svojim članom, da bi se na ta način lahko čim več posameznikov odločilo za namenitev dela njihove dohodnine za donacijo športnemu društvu.

Lep pozdrav z lepimi željami za leto 2018.

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez

Blaž Perko, v. d. generalnega sekretarja