11.10.2013

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2014

Razpisnik: Fundacija za šport
Datum objave: 11.10.2013
Rok za oddajo: 11.11.2013
Predvidena višina sredstev: 7.700.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu, v okvirni višini 7.700.000 EUR, in sicer: 

 • športne dejavnosti: 6.600.000 EUR, od tega:
  • za dejavnosti vrhunskega športa - programe reprezentanc: 2.640.000 EUR,
  • za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - programe reprezentanc: 2.504.040 EUR,
  • za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo: 977.460 EUR,
  • za druge programe dejavnosti informiranja in promocije o športno rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju in muzejsko dejavnost na področju športa: 148.500 EUR,
  • za neposredne potrebe vrhunskih športnikov: 330.000 EUR,
 • raziskovanje in razvoj športa: 935.000 EUR, od tega:
  • za znanstveni in strokovni raziskovalni projekt »USMERJANJE OTROK IN MLADINE V ŠPORTNE PANOGE«: 12.000 EUR,
  • za znanstveni in strokovni raziskovalni projekt »ZMANJŠEVANJE POŠKODB SKLEPOV V RAZLIČNIH ŠPORTNIH GIBANJIH«: 16.000 EUR,
  • za ostale programe dejavnosti raziskovanja in razvoja športa - za nakup tehnologij, za spremljanje in razvoj športne vadbe, za znanstvene in strokovne raziskovalne projekte in druge programe razvoja športa: 907.000 EUR;
 • založništvo v športu: za revije ali knjige s strokovnimi vsebinami, za revije namenjene otrokom in mladini, za znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na področju športa ter za strokovne internetne vsebine: 165.000 EUR.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku. Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu na področju športa. Med prosilci, ki so že prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.

Upravičeni stroški

 • Upravičeni stroški sofinanciranega programa s podpodročja vrhunskega športa – programi nacionalnih reprezentanc (D1) in s podpodročja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi nacionalnih reprezentanc (D2) so:
  • Strokovni kader
  • Materialni stroški
  • Športni objekti
  • Del stroškov delovanja zveze
 • Upravičeni stroški sofinanciranega programa s podpodročja dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije (D3) so:
  • Strokovni kader
  • Materialni stroški
  • Športni objekti
 • Upravičeni stroški sofinanciranega programa s podpodročja drugih programov (D4) so:
  • Strokovni kader
  • Materialni stroški
 • Upravičeni stroški sofinanciranega programa s področja raziskovanja in razvoja športa (RR) so:
  • Znanstveni in strokovni raziskovalni projekti:
  • Meritve analize in svetovanja:
  • Tehnologija
 • Upravičeni stroški sofinanciranega programa s področja založništva v športu (Z)